Mateçs

Marco Maiero

Cjelà!
Si cjante, si bale, morete, moretine,
si fâs mateçs in mascare, morete, buratine!
Musarolis e tomâts, femenatis, vecjs.
E il timp al torne frut, a biel e a brut.
Cjelà il cjap-cjap! Cjelà!